Sunday, April 3, 2011

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง    
อุตตะมัง วะรัง หิตัง
เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ      
โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา
สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง    
อุตตะมัง วะรัง หิตัง
เทวะมะนุสสานัง ธัมมะเตเชนะ      
โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา
สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง    
อุตตะมัง วะรัง หิตัง
เทวะมะนุสสานัง สังฆะเตเชนะ      
โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา
สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

อย่าลืมออกกำลังกาย ผักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และลูกสุขลักษณะด้วยนะครับ

No comments:

Post a Comment